Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 18.10.2019 r. 15:00
Bajkowe Przedszkole w Żarowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na Wykonanie remontu dachu nad kotłownią w budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie.
1. Zamawiający: Bajkowe Przedszkole w Żarowie
2. Opis przedmiotu zamówienia :
- wykonanie prac remontowych zgodnie ze sztuką budowlaną
- wykonanie niezbędnych prac porządkowych
3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty
- ofertę należy złożyć w terminie do 18.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łokietka 14 w Żarowie.
6. Telefon kontaktowy: 74 85850-826

 

**************************************************************************************

 

1. Całkowita wartość usługi:

Netto ……………………. zł

VAT ………………….... zł

Brutto ……………………. zł

(słownie netto : ……………………………………………………………….. zł.)
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w umownym terminie.
3. Udzielamy gwarancji ............................................... i rękojmi .................. .
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert .
5. Oświadczamy, że przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania ofert.